بازی حکم

آموزش بازی حکم | آشنایی با بازی حکم

آموزش بازی چندنفره حکم (Hokm)

حکم نوعی بازی با ورق های بازی (52 تایی) براساس شانس و مهارت است. محبوب ترین نوع حکم 4 نفره است ولی به صورت 2،3،5،6 نفره هم بازی میشود. در ایران حکم یکی از محبوب ترین بازی هایی است که با پاسور انجام می شود. در نوع 4 نفره بازیکنان دو به دو بایکدیگر یار هستند و دیگر نوع ها هرکس علیه کس دیگری بازی میکند.

برد در حکم

برد و باخت در حکم در هر دور بازی به صورت برنده شدن در هفت دست بازی و در هر دست بازی کسب هفت امتیاز است که به هر یک از این امتیاز ها هم دست گفته می شود. کسب هر امتیاز را به اصطلاح دست گرفتن می گوند.
در بازی تنها ورقی که در صورت دارا بودن میتوان رد داد حکم آن دست بازی است.

ارزش ورق ها

ترتیب ورق ها بر حسب ارزش از کم به زیاد چنین است:

دو، سه،…، ده، سرباز، بی بی، شاه، آس (تک)

بطور پیش فرض خال ها بر یکدیگر برتری ندارد جز یک خال که خال حکم نام دارد و ضعیف ترین ورق آن یعنی 2 از قویترین ورق یعنی آس خال های دیگر قویتر است. خال حکم در ابتدای هر بازی توسط شخصی که به عنوان حاکم انتخاب شده است تعیین می شود. نحوه حاکم شدن در ادامه مطلب گفته شده است.

بازی حکم

حکم چهار نفره

به دلیل محبوبیت حکم 4 نفره قوانین و آموزش براسا آن شرح داده میشود و سپس درمورد انواع دیگر بازی حکم تفاوت ها با حکم 4 نفره ذکر می شود.

طریقه نشستن در بازی 4 نفره به این گونه است که اعضای هر تیم 2 نفره روبروی یکدیگر می نشینند.

تعیین حاکم و یارکشی

افراد به صورت یک مربع می نشینند. اگر از قبل یارکشی انجام شده باشد افراد باید به طوری بنشینند که روبروی یار خود باشند. سپس یکی از افراد پس از بر زدن ورق ها یک یک از رو به صورت پادساعتگرد به افراد میدهد (به طوری که همه ورق را ببینند) بنابراین آخرین نفر خودش است که ورق دریافت می کند.

اولین نفری که آس دریافت کند یا اصطلاحا اولا کسی که آس بیاورد یا به او آس بیوفتد حاکم می شود. اگر یارکشی انجام شده باشد ورق ها جمع آوری می شود و پس از بر زدن تقسیم ورق ها برای بازی اصلی شروع می شود (اصطلاحا دست داده میشود).

اگر یارکشی نشده بود چه می شود؟

اگر یارکشی انجام نشده باشد ورق ها بین سه نفر باقی مانده به غیر از حاکم به صورت تک تک بر همان سمت پیشین به افراد ادامه می یابد تا شخص دیگری آس دریافت کند. این شخص یار حاکم خواهد بود پس ازاینکه یار حاکم تعیین شد تغییر مکان احتمالی برای روبروی هم قرار گرفتن افراد انجام میشود.

تقسیم ورق ها میان افراد

به تقسیم کردن ورق ها میان بازیکنان اصطلاحا دست دادن یا ورق دادن گفته میشود. در هر دست بازی، بازیکنی ک سمت چپ حاکم نشسنه است دست می دهد یعنی به گونه ای که نخستین دست به حاکم داده شود و آخرین دست به پخش کننده ورق.

اعتراض یار حاکم در حکم

ورق دهنده پس از بر زدن به اندازه کافی ورق هارا از پشت یعنی به طوری که که معلوم نباشد ورق چیست در دست میگیرد و به طرف یار حاکم میبرد تا یار حاکم آن را کوپ کند. منظور از کوپ کردن ورق ها این است که یار حاکم تعدادی از ورق هارا از زیر بدون اینکه نگاه کند و ترتیب ورق هارا بهم بزند به روی ورق ها بگذارد.

این عمل بخاطر این است که از تقلب احتمالی ورق دهنده جلوگیری شود. گاهی وقت ها (بیشتر اوقات در بازی های نه چندان جدی) یار حاکم نوک انگشت خود را روی ورق ها میزند و این به این معناست که ورق دهنده را قبول دارد و نیازی به کوپ کردن ندارد.

پخش کارت ها و آغاز بازی

ابتدا ورق دهنده با آغاز از حاکم 5 ورق به هر بازیکن می دهد. ورق دهنده باید طوری ورق ها را پخش کند که اخر ورق به خودش برسد. در بعضی بازی های دوستانه ورق دهنده میتواند 5 ورق اول یار خودش را ببیند. در ادامه حاکم با توجه به دست خود خالی را حکم میکند که در 5 ورق ابتدایی خودش با ارزش تر از بقیه بوده است.

در بعضی مواقع خصوصا در بازی هایی شخص ورق دهنده بخواهد ورق ها را بچیند به صورتی که در حکم حاکم تاثیر بگذارد حاکم می تواند خال ورق میانی یارش را به عنوان خال حکم انتخاب کند. اگر چنین کند یار حاکم باید ورق میانی خود یعنی سومین ورق را به همه بازیکنان نشان دهد. به هم نخوردن ترتیب ورق دادن در بازی اهمیت دارد. مهم است که در طول ورق دادن بطور مرتب ورق داده شود.

در ادامه….

پس از تعیین شدن حکم یا همان خال حکم ورق دهنده دوبار دیگر در بسته های 4 تایی به بازیکنان به همان ترتیب پیشین ورق میدهد. (دست اول 5 ورق و دست های دیگر 4 ورق میدهد تا ورق ها تمام شود). بعد از اتمام ورق دهی بازی آغاز میشود.

روال بازی حکم 4 نفره

بازی بدون نرس و سرس: ورق نخست را حاکم می آید. اصطلاح آمدن به این معناست که یک ورق را روی زمین نهاده است. گاه به جای آمدن از بازی کردن هم استفاده می شود مثلا فلان کس شاه خشت بازی کرد. به خال نخستین ورقی که بر زمین قرار داده شده است و همچنان بر زمین است خال زمینه می گویند. پس حاکم با آمدن نخستین ورق خال زمینه را تعیین کرده است.

جهت چرخش بازی

جهت بازی کردن افراد به همان جهتی است که ورق داده شده است که معمولا پادساعتگرد است. اگر شخصی در دستش ورقی از خال زمینه داشته باشد حق بازی کردن خال دیگری را ندارد و باید از ورق های خال زمینه بازی کند؛  اگر ورقی با خال زمینه نداشته باشد هر ورق دیگری را می تواند بازی کند. اگر خال زمینه حکم نباشد آن شخصی که ورق خال زمینه را در دستش ندارد میتواند ار ورق های خال حکم استفاده کند و به اصطلاح دست را بِبُرد.

مثالی جهت جا افتادن موضوع

مثلا اگر حاکم آس پیک بازی کند و شخص حریف خال پیک در ورق هایش نداشته باشد میتواند با یک ورق خال حکم دست را ببرد. حتی اگر ورق خال حکمش 2 باشد ارزشش از بقیه ورق ها بیشتر است و می تواند دست را ببرد.

اگر خال زمینه حکم باشد و شخص در دستش حکم نداشته باشد به هیچ عنوان نمیتواند ورق با ارزش تری بازی کند در این صورت بی ارزش ترین ورق خود را بازی میکند که دیگر ورق هایش از بین نروند.

برد هر دست از بازی

پس از اینکه هر 4 بازیکن ورق های خود را بازی کردند با ارزش ترین ورق با توجه به زمینه تعیین می شود و یک امتیاز یا یک دست نسیب تیمی میشود که یکی از اعضای آن، آن ورق را بازی کرده است. پس از هر دست 4 تایی ورق ها از صحنه بازی کنار میروند و دست بعدی شروع می شود.

دست بعدی را کسی بازی می کند که دست قبلی ورقش از بقیه ورق ها باارزش تر بوده است. جهت بازی به همان ترتیب باقی می ماند (پادساعتگرد). تیمی که هفت دست یا امتیاز کسب کند برنده است. اگر تیم برنده تیم حاکم باشد حاکم همان شخص باقی می ماند اما اگر تیم برنده تیمی باشد که حاکم در آن نبود حاکم دست بعدی شخصی است که در سمت راست حاکم قبلی نشسته است یعنی به همان جهتی که ورق ها پخش می شود (پادساعتگرد).

کت شدن در بازی حکم

اگر در یک دست بازی یکی از تیم ها هیچ امتیازی کسب نکند به اصطلاح کُت می شود. اگر تیم کت شونده تیم حاکم باشد 3 باخت و اگر تیم کت شونده حاکم نباشد دو باخت برای آن ها در نظر گرقته می شود. به کت شدن تیم حاکم، حاکم کتی یا سه کتره و یا پر کت می گوند.

اگر تیمی پس از اینکه 7 دست را برد اصرار به ادامه بازی داشت و موفق شد که تمام 13 برگ را ببرد در اصطلاح به آن بام میگوند. در این صورت بازی به طور کامل تمام است و تیم بام کننده برنده نهایی خواهد بود. همچنین اگر حاکم بام شود به اصطلاح به آن پربام یا حاکم بام می گویند.

بازی حکم

حکم

بازی سرس

بازی سرس یعنی برگه ها از بالا به پایین دارای ارزش خواهند بود و حکم نیز برای برش وجود ندارد. به این صورت که شاه بالاترین برگه است مگر اینکه حاکم حکم را آس سرس اعلام کند که در این صورت آس بالاترین برگه می باشد و به ترتیب شاه، بی بی، سرباز، ده،… برگه های بعدی می باشند.

در بازی سرس هرکس بالاترین برگه از همان خالی که بازی شده را داشته باشد وآن را بازی کند می تواند برگه ها را جمع کند و هر تیمی که هفت دست جمع کند بازی را برده است.

بازی نرس

بازی نرس دقیقا مانند بازی سرس است ولی برگه ها از کویچک به بزرگ برتری دارند به این صورت برگ 2 از همه بالاتر است مگر اینکه حاکم آس نرس را حکم اعلام کند در این حالت آس بزرگترین برگه و بعد دو، سه، چهار،… برگه های بعدی میباشند.

حکم 3 نفره

در حکم ۳ نفره هم مثل دو نفره هر شخص، به نفع خود بازی می‌کند و برنده شدن در بازی، با گرفتن ۷ دست انجام می‌شود. تنها کاری که باید انجام داد این است که پیش از بازی، یک خال ۲ را از بازی خارج کرد (مثلا ۲‌ی خشت). این کار برای این است که تعداد ورق‌ها بر ۳، بخش پذیر شود (۱۷=۳÷۵۱). طبق معمول، حاکم را تعیین کنید. پس از کوپ کردن ورق‌ها توسط یک شخص ثالث، دست ها در ۱ سری ۵ تایی و ۳ سری ۴ تایی داده شود. در پایان، هر شخص، ۱۷ ورق در دست خود دارد. سپس بازی آغاز می‌شود و شخصی که ۷ دست بگیرد، برنده بازی می‌شود.

حکم 5 نفره

مانند حکم ۳ نفره، هر نفر به نفع خود، بازی می‌کند. تنها تفاوت آن با حکم ۳ نفره این است که به جای یک خال ۲، باید ۲ عدد از خال‌های ۲ را بیرون انداخت. تا تعداد ورق‌ها بر ۵ بخش پذیر باشد (۱۰=۵÷۵۰). پس از تعیین حاکم و کوپ کردن ورق‌ها توسط یک شخص ثالث، دست‌ها در ۲ سری ۵ تایی داده شده و در آخر، هر نفر ۱۰ ورق در دست خود دارد. طبق معمول، برای بردن بازی، باید ۷ دست گرفته شود.

حکم 6 نفره

در حکم ۶ نفره، می‌توان به صورت ۲ یا ۳ تیم بازی کرد. پیشنهاد می‌شود که در ۲ تیم بازی شود (هر تیم ۳ نفر). باید هر چهار خال ۲، از دسته ورق، بیرون انداخته شود تا تعداد ورق‌ها بر ۶ بخش پذیر باشد (۸=۶÷۴۸). در حکم ۶ نفره، دسته ورق ۲ بار کوپ می‌شود. به صورتی که:

  • اگر بازی متشکل از ۲ تیم ۳ نفره باشد، دسته ورق، توسط هر دو نفر هم تیمی‌های حاکم، کوپ می‌شود.
  • اگر بازی متشکل از ۳ تیم ۲ نفره باشد، دسته ورق، یکبار توسط هم تیمی حاکم و یکبار توسط یکی از اعضا تیم سوم، کوپ می‌شود.
    پس از کوپ کردن کامل دسته ورق، دست دادن آغاز می‌شود. به هر نفر، ۸ ورق می‌رسد که در ۲ سری ۴ تایی توزیع می‌شود. طبق معمول، بردن بازی با گرفتن ۷ دست انجام می‌شود.

قوانین بر زدن

1- طرف مقابل تنها مجاز به یک بر میباشد.

2- بر نباید رو باز باشد.

3- در بعضی از بازی ها با هم توافق میشود که بر تاییدی چند تا باشد.

بازی حکم آنلاین

بازی حکم در ایران بسیار محبوب است و در خانواده ها و دوستان بازی می شود اما بازی حکم آنلاین هم جذابیت خود را دارد و سرگرم کننده است.
در بازی حکم آنلاین شما یار و حریف خود را نمی شناسید و ایده ای برای بازی ندارید به همین سبب بازی منصفانه تر و سخت تر است.
در صورتی که حکم آنلاین را با پول و به صورت شرطی بازی کنید در صورت برنده شدن جایزه بین شما و یارتان تقسیم می شود.

بازی حکم

کازینو آنلاین و بازی حکم

یکی از بازی هایی که در کازینو های آنلاین انجام می شود بازی حکم است که بین کاربران طرفداران زیادی پیدا کرده است. شما هم می توانید در کازینو های معتبر آنلاین به بازی بپردازید و برنده شوید.

اشتراک گذاری
سینا

23 ساله و دارای کارشناسی تولید محتوا و دارای مدرک بین المللی زبان انگلیسی,ترکی و اسپانیایی.همچنین سابقه فعالیت در سایت های خبری و تحلیلی ایرانی و خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *